W Niemczech nad przestrzeganiem prawa transportu towarowego czuwa BAG, czyli Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego. Jego zadaniem jest kontrolowanie kierowców i czuwanie nad przestrzeganiem przez nich przepisów.

Czym jest BAG w Niemczech?

BAG Niemcy to urząd, który jest organem wykonawczym Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. BAG monitoruje przestrzeganie przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących transportu towarów, w tym przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, wymogów dotyczących bezpieczeństwa pojazdów i ładunków, a także przepisów dotyczących taryf i warunków przewozu. Kontrole przeprowadzane przez inspektorów BAG mają na celu sprawdzenia zgodności pojazdów ciężarowych i działań kierowców z obowiązującymi przepisami. Podczas kontroli sprawdzane są m.in. dokumenty przewozowe, licencje przewoźników, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie limitów czasu pracy i odpoczynku oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

BAG wydaje także zezwolenia i licencje dla przewoźników drogowych oraz nadzór nad systemem tachografów i rejestracji pojazdów ciężarowych.

Jak wygląda kontrola kierowcy przez inspektorów z BAG?

Inspektorzy BAG mają uprawnienia do zatrzymania pojazdu ciężarowego, który jest podejrzewany o naruszenie przepisów. Zazwyczaj kierowca zostaje poproszony o zatrzymanie pojazdu na wyznaczonym miejscu, takim jak parking lub kontrolny punkt drogowy. Inspektor BAG rozpoczyna kontrolę, sprawdzając ważność dokumentów kierowcy i pojazdu. Są to dokumenty tożsamości, prawo jazdy, licencja przewoźnika, dowód rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie i inne dokumenty związane z przewozem. Inspektorzy BAG sprawdzają, czy kierowca przestrzega przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. Weryfikowane są wpisy w tachografie lub karcie kierowcy, które rejestrują czas prowadzenia pojazdu, przerwy, odpoczynek oraz inne czynności wykonywane przez kierowcę.

BAG dokonuje przeglądu technicznego pojazdu, sprawdzając stan ogumienia, hamulców, oświetlenia, układu wydechowego i innych istotnych elementów. Mogą również przeprowadzić testy emisji spalin. Inspektorzy mogą sprawdzić zgodność ładunku z przepisami dotyczącymi bezpiecznego przewozu. Mogą zweryfikować sposób zabezpieczenia ładunku, zgodność z ograniczeniami wagowymi i przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.

Przeprowadzane kontrole mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa drogowego, przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku oraz zgodności z wymogami technicznymi pojazdów i ładunków.